Mossorna i Jumkils socken

Mossorna i Jumkils socken

Historik

När den lokala gruppen av Mossornas Vänner startades på initiativ av Henrik Weibull i början av 1990-talet så bestämdes det så småningom att exkursionerna skulle riktas in på ett visst område. Detta område blev Jumkils socken NV om Uppsala.

Syfte

Syftet med inventeringen är att kartlägga mossornas utbredning i ett relativt litet område i närheten av Uppsala. Då Jumkil socken ligger i mellanbygden mellan den helt öppna slätten och de mer skogsrika bygderna lämpade den sig väl för syftet.

Metod

Socknen delas in i kvadranter av ekonomiska kartblad (2,5 km x 2,5 km). I varje sådan ruta noteras alla arter som kan hittas. Målet är att åtminstone en hel inventeringsdag skall tillbringas i varje ruta.

Läget 2017?

Fältinventeringen är avslutad. Materialet skall dataläggas och sammanställas.

För ytterligare information kontakta Henrik Weibull, E-post.