Pågående inventering

Pågående inventering

Pågående inventering

Projekt Skånes Mossor

2007 drog Lunds botaniska förening igång en landskapsomfattande inventering av Skånes mossflora. För mer information om Projekt Skånes Mossor, se Lund botaniska förenings hemsida under Skånes Mossor.
I samband med denna inventering har LBF tagit fram en preliminär nyckel till Skånes mossor, en instruktion för inventerare, en rapportblankett samt en checklista över Skånes mossor.

Om du vill veta mer om projektet eller om vilka rutor som är tillgängliga för bokning kontakta Torbjörn Tyler i Lunds botaniska förening. Detsamma gäller om du vill vara med på en mossexkursionslista med mail-adresser till inventerarna eller om du vill skicka ut information via denna.
Lunds botaniska förening arrangerar ett flertal mossexkursioner varav en del är knutna till Projekt Skånes Mossor. Se deras program för mer information.

 

Stockholmstraktens mossor (vilande)

Historik

1941 beslutade Botaniska sällskapet i Stockholm floristiska kartläggning av Stockholmstrakten även skulle omfatta mossor. Herman Persson gick igenom herbariet i Stockholm och ledde många exkursioner i Stockholmstrakten under 1940-talet. En mosskommitté bildades 1953 bestående av Rudolf Florin, Edvard von Krusenstjerna, Herman Persson, Gillis Een och Arent Silfversparre samt senare även Nils Hakelier. Sammanställning av lokaluppgifter från herbarier och ett flitigt exkurerande resulterade 1964 i boken Stockholmstraktens bladmossor (Krusenstjerna 1964). Det material som fanns för vitmossor (Sphagnum spp.) och levermossor redovisades publicerades således aldrig. 1993 sammanställde Mora Aronsson dock materialet till en checklista med ungefärligt antal socknar arten var funnen i. 1995 föddes tanken på att försöka publicera de hitintills opublicerade materialet.

Syfte

Syftet med projektet är att redovisa kunskapsläget för utbredningar m.m. för de i Södermanland och Uppland. Bladmossfloran har inskränkt sig till Stockholmstrakten (som i stort sett är Stockholms län upp till Norrtälje). Då det ändå inte är realistiskt att hinna inventera hela området så har övriga Södermanland och Uppland inkluderats. Då detta kan ge en bra bild över vilka området som är dåligt undersökta och förenklar vid genomgång av herbarierna.

Metod

Sammanställningar av lokaluppgifter från herbarierna i Stockholm och Uppsala har påbörjats samt sammanställning av de många fynduppgifter som finns från projektets tidiga fas. Dessutom sker exkursioner för att komplettera bilden för okända områden.

Läget våren 2002

Genomgång av herbarierna.

Läs mer

Aronsson, M. 1993: Checklista över Stockholmstraktens vit-, lever- och nålfruktsmossor. Myrinia 3(1): 1-5.
Krusenstjerna, E. v. 1964: Stockholmstraktens bladmossor. Botaniska sällskapet i Stockholm.
Lönnell, N. 1995: Stockholmstraktens lever- och vitmossor – en bryologisk nytändning i Stockholm? Myrinia 5(2): 51-54.
Lönnell, N. 1996: Stockholmstraktens mossor en lägesrapport. Daphne 7(2): 57-60.