Förkortningsordlista

Förkortningsordlista

Nedan följer ett förteckning över några förkortningar som man kan träffa på etiketterna till mosskollekter särskilt av äldre datum och i bryologisk litteratur. Det är min förhoppning att dessa skall vara till hjälp i tolkandet av otydliga mosskollektsetiketter. Som synes är detta ett mycket litet antal och får ses som ett axplock av de många förkortningar som förekommer. Dock har jag försökt välja sådana förkortningar som är relativt vanligt förekommande. Känner du till flera förkortningar som du anser bör vara med hör av dig till Niklas Lönnell

Förkortning Utskrivet Svenska
c.fr. cum fructu med frukt
cfr confer jämför
col. colesula svepe
det. determinavit bestämd av; ordagrant bestämde
f. forma form
gon.. gonidier? groddkorn
leg. legit samlad av; ordagrant samlade
pag. pagus by
par. paroecia socken
pr. prope nära
sp. species art(er)
spec. specimen exemplar
ssp. subspecies underart
u.c. una cum tillsammans med
v. varietas varietet