Göteborgstraktens mossor

Göteborgstraktens mossor

Mellan åren 1977 och 2000 inventerades mossfloran i Göteborgstrakten. Resultatet finns nu redovisat i tryckt bokform.  Boken är på 128 sidor och innehåller beskrivningar av hur mossfloran ter sig i olika biotoper, kort beskrivning av de ca 600 funna arternas ekologi, vilka arter som var vanligast, sällsyntast, vilka rödlistade arter som blev påträffade. Boken är illustrerad med färgbilder av biotoper och utbredningskartor för ett urval arter. På slutet finns en kort presentation av några av områdets ”pärlor”, lokaler som lämpar sig för både nybörjare och de som redan kan mycket om mossor. Till boken hör även en CD skiva med extra material. Extra materialet utgörs av bl. a. en lista över samtliga (?) Exkursionsdeltagare (Excel), mossfynd gjorda 1974-2000 (Excel), Fynd gjorda 1800-1970 enligt herbarierna i Stockholm och Göteborg (Excel), artnamnslistor (latin +svenska namn) dels 1992 jämfört med senaste checklistan 2006, ca 500 utbredningskartor (pdf filer), fotografier från exkursioner, av personer, miljöer och arter (jpg), Naturvårdsintressanta mossor i Göteborgs kommun ett examensarbete av Cecilia Nilsson (pdf fil), Samtliga nummer av tidskriften Mossornas Vänners 1977-1991 (som pdf filer), samt dess register (Word), Senaste checklistan för Sveriges Mossor, samt slutligen ”Tankar och minnen kring mossor” av mossveteranen Torbjörn Johansson från Laholm.

Priset på boken är 240:- inkl. porto. Om ni även vill köpa boken Sotenäsets Mossflora i samma veva har vi ett extrapris för detta paket på 340:- inkl. porto.

Boken beställs genom att sätt in 240 alternativt 340 kronor på föreningens postgiro 13 37 88-0 (Mossornas Vänner).

Här några korta fakta saxat ur boken:

  • Det inventerade området sträcker sig från Lilla Edet i norr till Frillesås i söder och från skärgården i väster till Alingsås i öster. Från området är 594 arter kända. I genomsnitt fanns 125 arter per 5km ruta. Inlandet har i genomsnitt något fler arter (128) än kustbandet (123). Störst artantal hade en ruta i trakten av Nödinge (215), därnäst kommer en ruta i Svartedalens vildmarksområde och en i Jonsered-Partille (båda 197). Några av de arter som påträffades i så gott som hela området var bl a smaragdmossa, cypressfläta, skuggstjärnmossa, västlig hakmossa och vågig sidenmossa.
  • Kännetecknande för områdets mossflora är det stora inslaget av ’oceaniska’ arter. Det är arter som påträffas där vintrarna är milda och somrarna svala och en relativt hög nederbörd som är jämnt fördelad under året t.ex. svart nervmossa, pepparporella, stor bandmossa och fågelfotsmossa.
  • Förr fanns i Göteborgstrakten ett inslag av nordliga och alpina arter. De flesta av dessa har numera försvunnit troligen p.g.a. ändrat klimat. Alpina inslag var t ex snömossa, hjälmmossa, klubbmossa och blodskedmossa.
  • Nästan 30 arter har ökat sedan 1970-talet. Mer än hälften av dessa är skogsarter, vilket tyder på att skogsfloran ökat mest i området.
  • Sammanlagt 57 arter som tidigare påträffats inom Göteborgsområdet gick inte att återfinna.  Cirka hälften av dessa skyr sura underlag och kan ha försvunnit p. g. a. de senaste 50 årens försurning av mark, nederbörd och luft.
  • Inom området blev 58 rödlistade arter funna. En av dessa är mångfruktsmossa som endast tycks förekomma på ett enda träd!
  • Några udda rariteter finns i området såsom Brynia samt en av landets mest sällsynta arter, svart nervmossa, som är känd från sammanlagt fem lokaler inom ett smalt stråk från Nödinge-Bohus i norr till Partille-Jonsered i söder.
  • Två av arterna är med säkerhet helt nya då de invandrat från södra halvklotet under 1900-talet, hårnervmossa (Campylopus introflexus) och kapmossa (Orthodontium lineare). Campylopus-arten hittades i Göteborgsområdet först 1979. Sedan dess har arten brett ut sig mycket snabbt och växer i dag i massvegetation inom hela området främst på hyggen och andra störda miljöer.
  • En vegetationstyp som enbart förekommer i västra Sverige är fuktheden, Två karaktäristiska vitmossor finns på fuktheden, tät vitmossa och atlantvitmossa.
  • Cirka 100 personer har deltagit i inventeringen.

Vad finns då kvar att göra? Sämst undersökta blev öarna i skärgården, åkermark, trädgårdar och parker. Alla är välkomna att även i fortsättningen göra mossfynd i Göteborgstrakten. Rapportera dessa fynd till artportalen

/Tomas Hallingbäck