Browsed by
Kategori: Avslutade inventeringar

Umeåtraktens mossor

Umeåtraktens mossor

Historik

I syfte att få en sporre att komma ut för att titta på mossor lite mer regelbundet drogs runt år 2000 ett mer eller mindre ambitiöst projekt – Umeåtraktens mossor igång.

Metod

Vi har delat in den största delen av Umeå kommun (ca 3 mils omkrets från Umeå) i ett rutnät som motsvarar de ekonomiska kartbladen. Vår ambition var att besöka varannan ruta i ett regelbundet mönster över Umeå kommun (utom nordligaste delen) vilket blir ca 50 rutor. Exkursionerna var upplagda på så sätt att vi besökte några intressanta lokaler inom ett ekonomiskt kartblad och gjorde en total artlista. 100 arter per ekonomiskt blad brukade vara den undre gränsen. Sedan berodde det på om man hittade intressanta branter, rikare myrstråk, odikade skogsbäckar, lövinslag mm. Under vintern gick vi igenom herbariet och gjorde en del kontrollbestämningar av gammalt material.

Läget

Ett antal rutor är gjorda, men många återstår. Vi har ett antal nya arter för Västerbotten. Under vinterhalvåren har vi gått igenom mycket av herbariematerialet. Projektet ligger numera i ide men fynden från inventeringen återfinns på Artportalen.

Mossorna i Jumkils socken

Mossorna i Jumkils socken

Historik

När den lokala gruppen av Mossornas Vänner startades på initiativ av Henrik Weibull i början av 1990-talet så bestämdes det så småningom att exkursionerna skulle riktas in på ett visst område. Detta område blev Jumkils socken NV om Uppsala.

Syfte

Syftet med inventeringen är att kartlägga mossornas utbredning i ett relativt litet område i närheten av Uppsala. Då Jumkil socken ligger i mellanbygden mellan den helt öppna slätten och de mer skogsrika bygderna lämpade den sig väl för syftet.

Metod

Socknen delas in i kvadranter av ekonomiska kartblad (2,5 km x 2,5 km). I varje sådan ruta noteras alla arter som kan hittas. Målet är att åtminstone en hel inventeringsdag skall tillbringas i varje ruta.

Läget 2017?

Fältinventeringen är avslutad. Materialet skall dataläggas och sammanställas.

För ytterligare information kontakta Henrik Weibull.

Inventering av mossorna på Sotenäset

Inventering av mossorna på Sotenäset

Historik

Sedan i mitten av 1970-talet har Sven Bergqvist och Evastina Blomgren inventerat kärlväxter på Sotenäset i mellersta Bohuslän. Under denna tid vaknade intresset för mossor och på vinterhalvåret inriktade vi oss på mossor istället. Då fältarbetet med kärlväxterna utmynnade i boken Sotenäsets flora 1994 fortsatte arbetet med mossinventeringen, som dokumenterats i boken Sotenäsets mossor, som kom från trycket i juni 1998.

Syfte

Från början var syftet framför allt att repetera och utöka de kunskaper vi fått genom deltagande i Göteborgsinventeringen. Så småningom blev det också intressant att kartlägga mossfloran i området på liknande sått som vi gjort med kärlväxtfloran.

Metod

Området, som omfattar Sotenäs kommun samt en liten del av Bärfendals socken i Munkedals kommun, är c:a 150 km2 stort. Vi har delatde ekonomiska kartbladen i stort sett i fyra delar och antecknat de mossor vi träffat på i varje sådan ruta. Som mål har vi haft att nå upp till 250 arter i varje sådan ruta, som till rimlig del är land. I stort sett har vi nått detta mål.

Resultat

I hela området har vi funnit 454 mossarter, varav 111 levermossor och 343 bladmossor. Resultatet av inventeringen redovisas i vår bok ”Sotenäsets mossor” som säljs av Mossornas Vänner. I boken redovisar vi för varje art biotop, substrat, frekvens samt lokaler för mindre vanliga arter.

Sven Bergqvist och Evastina Blomgren
Dalgatan 7-9
456 32 Kungshamn
0523-320 22

Försäljning

Du kan beställa boken ”Sotenäsets mossor” genom att sätta in 140 SEK på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88 – 0. Glöm ej att ange vad beställningen gäller och vart den skall skickas.

Inventering av Göteborgsområdets mossflora

Inventering av Göteborgsområdets mossflora

Historik

I mitten av 1970-talet påbörjades en inventering av Göteborgsområdets mossflora av en liten grupp mossintresserade som så småningom kom att starta föreningen Mossornas Vänner. Inventering har under 1980- och 1990-talet fortsatt, dock med några års avbrott. Tack vare att föreningens medlemsantal ökat markant under senare år har inventerandet kunnat fortsätta och fältarbetet har nu avslutats. Resultaten finns presenterade i boken Göteborgstraktens mossor.

Syfte

Syftet med inventeringen har varit att kartlägga och beskriva mossfloran i Göteborgsregionen. Detta har stort värde eftersom mossfloran på Svenska västkusten har varit förhållandevis dåligt känd. Samtidigt var syftet med verksamheten att lära sig mer om mossor, dels av varandra, dels genom få se många arter man tidigare aldrig sett.

Metod

Inventeringen omfattar ett relativt stort område, 4,5 mil norr-, 4,5 mil söder- och 5 mil österut från Göteborg räknat. Det 5400 km² stora området är uppdelat 216 stycken 5×5 km stora rutor som överensstämmer med de ekonomiska kartbladen. En del rutor i skärgården är endast hav och andra består till mycket liten del består av land. Om man bortser från dessa blir summan rutor 179. Arbetsgången var att varje ruta besöktes minst en gång (åtminstone en halv exkursionsdag) och att alla arter antecknades. Beläggsmaterial sparas endast för arter som inte kan bestämmas till art i fält.Arbetet har hela tiden bedrivits helt ideellt men vissa år med bensinkostnader betalda av Botaniska Föreningen i Göteborg och Kapten Stenholms fond. Botanisk litteratur och offentliga herbarier (Göteborgs Botaniska Museums mossherbarium och Naturhistoriska Riksmuseets mossherbarium) har genomsökts med avseende på uppgifter om arter funna inom det avgränsade området. Det stora arbetet ligger dock i fältstudierna.

Läget våren 2008

Resultaten finns presenterade i boken Göteborgstraktens mossor. Antalet funna arter inom regionen ligger nära 600 arter vilket måste anses som ett relativt gott resultat.
Tomas Hallingbäck