Inventering av mossorna på Sotenäset

Inventering av mossorna på Sotenäset

Historik

Sedan i mitten av 1970-talet har Sven Bergqvist och Evastina Blomgren inventerat kärlväxter på Sotenäset i mellersta Bohuslän. Under denna tid vaknade intresset för mossor och på vinterhalvåret inriktade vi oss på mossor istället. Då fältarbetet med kärlväxterna utmynnade i boken Sotenäsets flora 1994 fortsatte arbetet med mossinventeringen, som dokumenterats i boken Sotenäsets mossor, som kom från trycket i juni 1998.

Syfte

Från början var syftet framför allt att repetera och utöka de kunskaper vi fått genom deltagande i Göteborgsinventeringen. Så småningom blev det också intressant att kartlägga mossfloran i området på liknande sått som vi gjort med kärlväxtfloran.

Metod

Området, som omfattar Sotenäs kommun samt en liten del av Bärfendals socken i Munkedals kommun, är c:a 150 km2 stort. Vi har delatde ekonomiska kartbladen i stort sett i fyra delar och antecknat de mossor vi träffat på i varje sådan ruta. Som mål har vi haft att nå upp till 250 arter i varje sådan ruta, som till rimlig del är land. I stort sett har vi nått detta mål.

Resultat

I hela området har vi funnit 454 mossarter, varav 111 levermossor och 343 bladmossor. Resultatet av inventeringen redovisas i vår bok ”Sotenäsets mossor” som säljs av Mossornas Vänner. I boken redovisar vi för varje art biotop, substrat, frekvens samt lokaler för mindre vanliga arter.

Sven Bergqvist och Evastina Blomgren
Dalgatan 7-9
456 32 Kungshamn
0523-320 22

Försäljning

Du kan beställa boken ”Sotenäsets mossor” genom att sätta in 140 SEK på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88 – 0. Glöm ej att ange vad beställningen gäller och vart den skall skickas.