Bryologisk ordlista

Bryologisk ordlista

Nedan följer ett förteckning över några termer som man kan träffa på i diverse litteratur om mossor. Det är min förhoppning att dessa skall vara till hjälp vid läsandet. Än så länge har endast termer på bokstaven A hunnits med. Känner du till flera termer som du anser bör vara med hör av dig till Niklas Lönnell.

Term Förklaring
akrogyn Benämning på levermossor som har honorganet i toppen av skottet
akrokarp Benämning på bladmossa där sporofyten växer ut i från toppen av skottet. Akrokarpa mossor växer ofta i tuvor. Jämför pleurokarp
amphigastrium (pl. amphigastria) stipel = ofta något mindre blad på undersidan (ventralt) av stammen hos bladlevermossor.
annulus Ett antal cellrader som sitter mellan sporhuset och locket. Hur dessa ser ut och i vilken utsträckning de sitter kvar efter att det locket har trillat av används som en artskiljande karaktär inom bl.a. släktet Cynodontium klipptussar.
anteridium (pl. anteridier) Mossornas hanorgan som är mer eller mindre runt.
antherozoid Hanlig könscell hos mossor, som måste simma över från hanorganet till honorganet för att befruktning skall ske. Den är försedd med några cilier som gör att den kan röra sig.
apofys Den nedre delen av kapseln som inte innehåller sporer. Hos vissa arter bl.a.inom släktet Splachnum parasollmossor är den starkt uppsvälld.
arkegon Mossornas honorgan. Arkegonet är avlångt och ofta flaskformat med en bred bas och en small hals.
artbestämning Den procedur vilken innebär att man genom att studera makroskopiska och mikroskopiska karaktärer hos en organism kan sluta sig till vilken art exemplaret man studerar tillhör.
autoik samkönad. han- och honorgan sitter på samma skott